1. Informacje wstępne

„Studia Theologica Pentecostalia” jest polskim czasopismem naukowym wydawanym przez Wyższą Szkołę Teologiczno-Społeczną w Warszawie. Do publikacji artykułów na łamach naszego czasopisma zapraszamy wszystkich autorów z tytułem naukowym (minimum magisterskim). Redakcja przyjmuje jedynie teksty niepublikowane przesłane drogą elektroniczną za pośrednictwem linku http://wst.kei.pl/ojs/index.php/stp/author/submit. Artykuł przed publikacją recenzowany jest przez dwóch niezależnych specjalistów. Redakcja zastrzega sobie prawo do przesunięcia tekstu na kolejny rok, zmianę tytułu i skróty po konsultacji z autorem. Redakcja nie wypłaca honorarium za publikację, autorzy dostają 1 egz. numeru, w którym ukazał się ich tekst.

2. Zasady przygotowania artykułu

Tekst od strony formalnej powinien spełniać kryterium długości około 1 arkusza wydawniczego, tj. 40 000 znaków (ze spacjami), powinien być zaopatrzony w abstract w języku angielskim (ok. 200 słów) w notę o autorze: imię, nazwisko, stopień naukowy, reprezentowany ośrodek naukowy, zainteresowania badawcze, ważniejsze publikacje, adres e-mailowy przeznaczony do korespondencji zawodowej. Tekst powinien być napisany czcionką Times New Roman, 12 pkt. z interlinią 1,5 wiersza i być wyjustowany. Wszelkie inne formatowania – odstępy między akapitami, wcięcia, incicjały, marginesy należy ograniczyć do minimum.

  • Zasady tworzenia przypisów
  • Książka (wydawnictwo zwarte)

1  M. Kamiński, Kościół Zielonoświątkowy w Polsce w latach 1988-2008, Studium historyczno-ustrojowe, Warszawa 2012, s. 72.

  • Rozprawa w książce (wydawnictwie zwartym)

1  Leszek Jańczuk, Spór o jedność literacką Apokalipsy na przełomie XIX i XX w., [w:] Nie wstydzę się Ewangelii. Księga pamiątkowa dla Biskupa Profesora Zbigniewa Kiernikowskiego w 65. rocznicę urodzin, red. Waldemar Chrostowski, Warszawa 2011, s. 177-193.

  • Artykuły w czasopiśmie naukowym lub periodyku publicystycznym

1  Edward Czajko, Zielonoświątkowcy po prostu, „Studia Theologica Pentecostalia” 2013, t. 1., s. 65-74.

2  S. Lotta [pseudonim M. Czajko], Z Chrystusem przez życie, „Chrześcijanin” 1981, nr 6, s. 20-24.

  • Źródło internetowe

1  Ch. Armstrong, Christian History Corner: How John Wesley Changed America, “Christianity Today magazine” 2003, http://www.christianitytoday.com/ct/2003/juneweb-only/6-16-53.0.html [dostęp 25.05.2013 r.]

3. Pozostałe informacje

            Jeżeli przywołujemy po raz kolejny dzieło jednego autora, to pełny przypis stosujemy tylko w pierwszym przypadku, w każdym kolejnym podajemy tylko >Imię Nazwisko, Pierwsze słowa tytułu…, dz. cyt, stronę.<

            Jeżeli przywołujemy dane dzieło drugi raz z rzędu, za drugim razem stosujemy >Tamże, str.<

            Cytaty które nie przekraczają dwóch linijek umieszczamy w akapicie bez kursywy, ale z cudzysłowem. Cytaty przekraczające dwie linijki składamy w oddzielnym akapicie bez kursywy, czcionka 10 pkt.

            Cytaty biblijne podajemy za Biblią Tysiąclecia: Rdz, Wj, Kpł, Lb, Pwt, Joz, Sdz, Rt, 1-2Sm, 1-2Krl, 1-2Krn, Ezd, Ne, Est, Hi, Ps, Prz, Kzn, Pnp, Iz, Jr, Tr, Ez, Dn, Oz, Jl, Am, Ab, Jon, Mi, Na, Ha, Sof, Ag, Za, Ml, Mt, Mk, Łk, J, Dz, Rz, 1-2 Kor, Ga, Ef, Flp, Kol, 1-2Tes, 1-2Tm, Tt, Flm, Hbr, Jk, 1-2P, 1-3J, Jud, Ap