Mieczysław Czajko, Zielonoświątkowcy i szczeciński ekumenizm, „Studia Theologica Pentecostalia” 2015, t. 3, s. 9-40. Autorska korekta, uzupełnienie i poszerzenie